logo van adem en koude training. een sneeuwvlok in blauw met de tekst adem & koude training

ALGEMENE VOORWAARDEN ADEM & KOUDE TRAINING

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, aanbiedingen en leveringen van MCH Training & Coaching B.V. met handelsnaam Adem & Koude Training, gevestigd op de Prins Bernhardlaan 30, 3901CC te Veenendaal, ingeschreven onder KvK-nummer 83285563 in het handelsregister van de Kamer van Koophandel van Amersfoort, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Artikel 1. Begripsomschrijving

MCH training & Coaching B.V. met handelsnaam Adem & Koude Training. De gebruiker van de onderhavige voorwaarden en alle aan MCH Training & Coaching B.V. op enigerlei wijze verbonden ondernemingen en organisaties. Hierna te noemen Adem & Koude Training.

www.koudebadtraining.nl

Deelnemers

De wederpartij van Adem & Koude Training, die deelnemen aan een door Adem & Koude Training verzorgde les, workshop, cursus, training of opleiding.

Vertrouwelijkheid

Alle informatie die door klanten en/of deelnemers wordt verstrekt, is vertrouwelijk voor het instituut, haar medewerkers en de docenten.

Bedenktermijn

Voor deelnemers (consumenten) geldt een bedenktermijn van tenminste 14 dagen.

Artikel 2. Geldigheid en toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarbij Adem & Koude Training als opdrachtnemer optreedt.

 

2.2 Afwijkingen van en aanvullingen op tot stand gekomen overeenkomsten, dan wel deze algemene voorwaarden, zijn slechts geldig indien en voor zover deze door Adem & Koude Training uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

 

2.3 Indien één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

 

Artikel 3. Totstandkoming van overeenkomsten

 

3.1 Adem & Koude Training is eerst gebonden als zij de opdracht uitdrukkelijk en schriftelijk heeft bevestigd, dan wel is begonnen met uitvoeringshandelingen.

 

Artikel 4. Eigen risico en aansprakelijkheid

 

Het doel van de trainingen en andere trainingen, workshops, cursussen, opleidingen en lessen bij Adem & Koude Training is het in balans brengen van lichaam en geest, en niet het genezen van aandoeningen of ziektebeelden.

 

4.1 Adem & Koude Training is te allen tijde zeer betrokken bij haar cliënten en adviseert

het volgende:

* Stel vragen als je de uitleg niet begrijpt.

* Voer geen oefeningen uit die pijnlijk zijn, een scherpe pijn, aanhoudende tinteling of een doof gevoel veroorzaken en waarover je zelf geen goed gevoel hebt.

* Luister naar de signalen van je lichaam, en handel hiernaar. Zorg hierin goed voor jezelf.

* Oefen zorgvuldig en houd rekening met je lichamelijke en/of psychische beperkingen.

* Voer tijdens menstruatie geen omgekeerde houdingen uit.

* Adem & Koude Training adviseert niet te eten gedurende 2 uur voor de training en geen training te volgen op een volle maag.

 

4.2 Meld lichamelijke en geestelijke klachten en zwangerschap aan de docent, voor aanvang van de training.

 

4.3 Bij twijfel over klachten en medicatiegebruik overlegt de deelnemer dit voorafgaand aan de training of workshop met een curatief-arts.

 

4.4 Deelname aan een les, training, cursus of workshop is volledig op eigen risico van de deelnemer. Adem & Koude Training is dan ook niet aansprakelijk voor schade en letsel, en/of vervolgschade van letsel en blessures van de deelnemer.

 

4.5 Adem & Koude Training is volledig gevrijwaard van iedere vorm van aansprakelijkheid voor blessure en letsel, geestelijk en lichamelijk, die direct of indirect in verband staan met deelname aan een les, training, opleiding, cursus of workshop.

 

4.6 Adem & Koude Training is niet aansprakelijk voor schade, vermissing of diefstal van de persoonlijke eigendommen van de deelnemer.

 

4.7 Adem & Koude Training adviseert tijdens de zwangerschap te stoppen met lessen en deel te nemen aan een adem en koude cursus. In de eerste 3 maanden van de zwangerschap is deelname aan een yogales afgeraden en niet toegestaan. Deelname aan de trainingen en/of workshop tijdens een zwangerschap is geheel op eigen risico.

 

4.8 Gemaakte schade door de deelnemer aan de eigendommen van Adem & Koude Training zullen doorberekend worden aan de deelnemer.

 

4.9 Deelnemer vrijwaart Adem & Koude Training voor aanspraken van derden. Deelnemer zal personeelsleden van Adem & Koude Training en extern ingehuurd personeel nimmer aansprakelijk kunnen stellen.

 

4.10 De door Adem & Koude Training verstrekte instructies en veiligheidsinstructies dienen door de deelnemer serieus in acht genomen te worden.

 

Artikel 5 – adem en koude trainingen, lessen, trainingen, opleidingen, workshops en cursussen

 

5.1 Een opdracht tot het geven van een les, adem en koude  training, training, opleiding, workshop of cursus wordt door Adem & Koude Training aanvaard indien er voldoende inschrijvingen zijn.

 

5.2 Deelnemer kan uitsluitend aan een les, workshop, training, opleiding of cursus deelnemen, als vooraf het lesgeld is voldaan.

 

5.3 Adem & Koude Training behoudt zich het recht voor om ten aanzien van lessen, trainingen, workshops en cursussen inhoudelijke en organisatorische wijzigingen aan te brengen.

 

5.4 Adem & Koude Training heeft het recht om prijs, locatie en agenda te wijzigen.

 

5.5 Deelnemer schrijft zich in voor een, al dan niet via zijn bedrijf, workshop van 3 uur.

 

5.6 Bij inschrijving heeft de deelnemer recht op deelname, als er minimaal 6 deelnemers zijn. Bij minder dan 6 deelnemers kan Adem & Koude Training beslissen om de opleiding, training, workshop, les en cursus geen doorgaan te laten vinden.

 

5.7 De data van de training les, opleiding, workshop en cursus, worden voorafgaand aangegeven, op de website www.koudebadtraining.nl van Adem & Koude Training.

 

5.8 Binnen een training worden er meer lesmomenten (zie 5.4) ingepland.

 

5.9 Restitutie van het geldbedrag is niet mogelijk.

 

5.10 Bij uitzonderlijke situaties, ziekte of zwangerschap wordt in overleg een andere periode aangeboden voor de training of workshop.

 

5.11 De trainingen zijn persoonlijk en niet tijdens de training overdraagbaar aan anderen.

 

5.12 Deelnemer kan de training, training, workshop en cursus uitsluitend volgen, als voor de aanvangsdatum van de ingeschreven activiteit, het volledige lesgeld, in euro’s, is voldaan

 

5.13 Alle prijzen op de website van Adem & Koude Training zijn onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.

 

Artikel 6. Annuleren

 

6.1 Annulering van lessen, training, workshops, training opleiding of cursus kan uitsluitend schriftelijk of via mailadres info@koudebadtraining.nl plaatsvinden en is voor het eerst aan de orde als deze Adem & Koude Training heeft bereikt. Lessen kunnen 24 uur van tevoren kosteloos geannuleerd worden.

 

6.2 Annulering van een training, les, workshop, cursus, opleiding of training heeft de volgende consequenties:

Bij annulering minimaal 12 weken voor aanvang van een training, les, workshop, cursus, opleiding of training wordt 10% van de kosten (met een maximum van € 150,- in rekening gebracht bij deelnemer.

* Bij annulering tussen 12 en 6 weken voor aanvang wordt 30% van de opleidingskosten in rekening gebracht.

* Bij annulering tussen de 6 weken en 1 week voor aanvang wordt 70% van de opleidingskosten in rekening gebracht.

Bij annulering binnen 1 week voor aanvang is er geen recht op terugbetaling.

Bij uitval tijdens de training, les, workshop, cursus, opleiding of training wordt er geen lesgeld gerestitueerd

 

6.3 De geldige valuta is euro’s en betaling dient in euro’s te worden voldaan.

 

Artikel 7. Huisregels en gedragingen

 

7.1 Het dragen van vieze en kapotte schoenen en kleding is niet toegestaan in de ruimte van de locatie van Adem & Koude Training.

 

7.2 Adem & Koude Training stelt matten en props ter beschikking voor gebruik tijdens de training en workshop.

 

7.3 De mat dient door de deelnemer na gebruik altijd te worden schoongemaakt. Adem & Koude Training zorgt voor aanwezige reinigingsproducten.

 

7.4 Voor een optimale rust worden deelnemers verzocht om tijdens de meditaties niet te praten in de lesruimte en in de andere ruimten alleen zachtjes te praten.

 

Artikel 8. Uitsluiting

 

8.1 Adem & Koude Training verwacht een integere instelling van de deelnemer.

 

8.2 Adem & Koude Training kan deelname aan de les, training, cursus, opleiding of workshop weigeren als de deelnemer niet heeft voldaan aan de betaling.

 

8.3 Seksueel gedrag en seksueel getint gedrag, discriminatie, vernedering, en verbaal en fysiek geweld, wordt door Adem & Koude Training op generlei wijze getolereerd. Deelnemer kan door Adem & Koude Training verplicht worden de les, training, cursus, opleiding of workshop per direct te verlaten en kan van verdere deelname uitgesloten worden.

 

Artikel 9. Algemeen

 

9.1 Adem & Koude Training heeft met veel zorg en aandacht, de inhoud op de website samengesteld. Toch kan het voorkomen dat er technische, schriftelijke en feitelijke fouten gemaakt zijn.

 

9.2 Adem & Koude Training kan de inhoud van de website veranderen.

 

9.3 Adem & Koude Training kan geen garantie geven op de informatie op de website.

 

9.4 Adem & Koude Training kan geen garantie geven dat de inhoud op de website www.koudebadtraining.nl virusvrij is.

 

Artikel 10. Overmacht

 

10.1 Onder overmacht wordt verstaan: elke buiten de directe invloed van Adem & Koude Training liggende of elk voor haar redelijkerwijs niet voorziene omstandigheid, die de nakoming van de verplichtingen van Adem & Koude Training uit de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert. Dergelijke omstandigheden zijn onder meer: beperkende overheidsmaatregelen, cybercrime, hackeraanvallen, mobilisatie, oorlog, oorlogsgevaar, revolutie, staking, inbeslagneming, beslaglegging, bijzondere weersomstandigheden, overstromingen, brand, gebrek aan vervoersmiddelen, terreuraanslagen, terreurdreigingen, politieke veranderingen dan wel geheel of gedeeltelijk in gebreke blijven van derden wier diensten worden ontvangen.

 

10.2 In geval van overmacht heeft Adem & Koude Training het recht, hetzij de nakoming van haar verplichtingen jegens deelnemer op te schorten, hetzij de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst en zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks ter keuze van Adem & Koude Training.

 

11 Eigendomsrecht

 

Het eigendomsrecht van het cursusmateriaal berust bij MCH Training & Coaching B.V.

 

De inhoud van deze website, werkboeken en materialen, flyers, folders, lesmaterialen inclusief de afbeeldingen, is eigendom van MCH Training & Coaching B.V. Niets mag zonder toestemming worden gebruikt of gekopieerd.

 

Artikel 12. Slotbepalingen

 

  1. Op de Algemene Voorwaarden is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

 

12.1 Mocht enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden niet van toepassing of in strijd met de openbare orde of wet zijn, dan zal slechts de betreffende bepaling als niet geschreven worden beschouwd en zullen de overige algemene voorwaarden volledig van kracht blijven.

 

12.2 In alle zaken waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien, beslist Adem & Koude Training.

 

12.3 Alle voorgaande versies van deze Algemene Voorwaarden komen hierbij te vervallen.

 

Gedaan te Veenendaal, op [datum invullen].